Duchovná obnova Vianoce 2019

      

 

Duchovná obnova

k Vianociam

Spoločná sv. spoveď

Nedeľa       15. decembra - 15:30 do 18:00

Sobota       21. decembra - 15:30 do 18.00

Nedeľa       22. decembra - 15:00 do 19.00

Obnova pre mužov

Štvrtok      19. decembra od 19:00

sv. spoveď, potom sv. omša (povedie Mons. Marián Gavenda )


 

                                         

Vianoce 2018

Príhovor pri príležitosti 45. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Herényiho

Príhovor pri príležitosti 45. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Herényiho dňa 10.6.2018

Autor: MUDr. Jana Kosnáčová

Milí farníci,

Dovoľte mi jeden radostný, ba priam slávnostný oznam. Dnes je nedeľa,  10. júna 2018, 10. nedeľa v cezročnom období.

Pre  nášho duchovného otca je tento deň výnimočný, slávnostný, výročný,  pamätný, pretože pred 45 rokmi 10. júna 1973 prijal vkladaním rúk otca biskupa a konsekračnou modlitbou veľký dar – dar kňazstva.

V našom živote nemajú cenu roky, ale život prežitý za tie roky.

Drahý náš duchovný otec,

Nebeský Otec si aj Vás vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova. Ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú nám odovzdávate. Vďaka za všetko, čo pre nás robíte, čím ste, čo nám dávate. Ďakujeme za Vašu starostlivosť o farnosť, za nadšenie,  obety, záujem a chápavý úsmev.

Často si ani neuvedomujeme, aký je to Boží dar, keď máme medzi sebou kňazov. Povolanie kňaza je náročné, hoci v dnešných časoch nemoderné,  ale práve v dnešnom svete potrebné. Život kňaza je neprestajná obeta. V každodennom zhone dnešného sveta si málokto uvedomuje a váži milosti, ktorými nás Pán Boh požehnáva prostredníctvom kňaza.

Dovoľte, aby som sa Vám pri tejto príležitosti prihovorila slovami francúzskeho spisovateľa Lamartina. Ten, na otázku „Kto je kňaz?", odpovedal: V každej farnosti žije jeden človek, (alebo aj viacerí), ktorý nemá rodinu a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné narodiť sa, ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca váhou Božej autority a preniká do duše silou viery.

Do ďalších rokov kňazskej služby Vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, pomoc a lásku  Nebeského Otca, veľa darov Ducha Svätého, aby ste aj naďalej kráčali po ceste vo svetle Evanjelia. Božie požehnanie nech preteká cez Vaše ruka a nohy, aby ste boli požehnaním pre iných. Dvere k radosti nech sú otvorené, bohatstvo srdca nech dá Vašim dňom zmysel, dobro a lásku nech zakúsite na každom kroku. Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana našej nebeskej Matky, Panny Márie sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.

Nech Vás žehná Boh Otec, ktorý Vás stvoril na svoj obraz.

Nech Vás žehná Boh Syn, ktorý Vás vykúpil svojím utrpením a smrťou.

Nech Vás žehná Boh Duch Svätý, ktorý Vás povolal k životu a ktorý Vás posväcuje.

Prijmite túto kvetinu ako symbolický dar. Nech Vám čo najdlhšie pripomína tento vzácny deň. K tejto kvetinke veriaci našej farnosti pripájajú duchovnú kyticu.

Milí farníci, ak som niečo zabudla, čo by ste chceli v tento deň nášmu duchovnému otcovi povedať, či osobne popriať, využite príležitosť, ktorú sme pre Vás pripravili : „Mimoriadne vydanie Farskej kávy" na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam po sv. omši do katechetickej miestnosti.

Pán Boh zaplať a nech Vás Pán Boh dlho živí.

Kto by chcel prispieť dobrovoľným finančným darom tomuto výročiu, môže ho odovzdať do konca týždňa (do piatku 15.6.2018) v sakristii kostola Narodenia Panny Márie pani kostolníčke.

Plenér 2018

Veľká noc 2018

Kurz Charizmy Ducha Svätého 4

Vianoce 2017

Manželské večery

Deň detí

DUCHOVNÁ OBNOVA - VNÚTORNÉ UZDRAVENIE s pátrom JAMESOM MARIAKUMAROM a so sr. MARY PEREIRA

Letný tábor Klubu DAV

Benefičný organový koncert 2016

Program sv. omše o 11.00 na Veľkonočnú nedeľu 27.3. 2016

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

27. 3. 2016  o 11:00

Kostol Narodenia Panny Márie, Dlhé diely, Bratislava

Introitus:  M. Kittner - Alleluja

Kyrie: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Gloria: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Psalm:

Sequentia: Obete dnes veľkonočnej

Alleluia:

Credo:  Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.

On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

 

Offertorium: A. Vivaldi - Flautový koncert op. 10, č. 5, F dur, RV 434, I. Allegro non molto

Sanctus: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Pater noster

Agnus Dei: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Communio:

Antifóna - Náš veľkonočný baránok

A. Vivaldi - Flautový koncert op. 10, č. 5, F dur, RV 434, III. Allegro

W. A. Mozart - Ave Verum

Marián Kittner-Ave Verum  (zbor M@gnificat, komorný orchester Ad libitum)

Conclusio:

JKS 312

Kňaz:   Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

Ľud:     Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

JKS 523 - V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína,

                z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábožná, horlivá.

                |:Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho.:|

JKS 524 - Bože, čos' ráčil slovenskému rodu

                po mnohoročnom ťažkom utrpení

                láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu,

                aby žil na nej jarma pozbavený.

                |:Zdobený vencom slobody, cti, práva:

                nech sa ti za to večná vďaka vzdáva,

                nech sa ti za to večná vďaka vzdáva!:|

G. F. Häandel - Hallelujah

Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth.

The kingdom ot this world is become the Kingdom

of our Lord, and of His Christ, and He shall reign for

ever and ever. King of kings and Lord of lords, for

ever and ever. Hallelujah!

Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

Zjav 19, 6 Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom

nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na

veky vekov. Zjav 11, 15

Kráľ kráľov a Pán pánov. Zjav 19, 16 Na veky vekov. Aleluja!

Účinkujú:

Spevácky zbor M@gnificat z Kostola Narodenia Panny Márie, Dlhé diely

Sólo alt: Eva Ginzeriová

Komorný orchester:

Flauta - Daniela Blesáková (SND)

1. husle - Lucia Kopčáková (SND)

2. husle - Daniela Csábi-Načeva (SND)

Viola - Dimitrij Kopčák (SND)

Violončelo - Eva Schranzová (SF)

Kontrabas - Robert Halenár (SF)

Organ - Ondrej Hluchý

Dirigent: Marián Kittner

 

Hlavný celebrant: vdp. Štefan Herényi

Veľkonočné sviatky 2016

Veľkonočné sviatky 2016
VEĽKÝ  TÝŽDEŇ
              Sviatosť zmierenia
Pondelok 21.3.2016 Svätá omša 18.00            od 16,00
Utorok 22.3.2016 Svätá omša 18,00            od 16,00
Streda  23.3.2016 Svätá omša 19,00            od 16,00
______________________________________________________________________________________________________________
Štvrtok 24. marca 2016 ZELENÝ  ŠTVRTOK     Výnimočne na požiadanie
    V katedrále sv. Martina - Missa Chrismatic   9,30    
    OBRAD  ZELENÉHO  ŠTVRTKA 18,00    Adorácia  do 21,30  
______________________________________________________________________________________________________________
Piatok 25. marca 2016 VEĽKÝ  PIATOK (Prísny pôst)   Výnimočne na požiadanie
    Ranné chvály   7,30    
    Krížová cesta, následne po RCH cca   o   8,00    
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu 15,45    
    Obrad Veľkého Piatku 16,00      Adorácia pri Božom hrobe  do 21,00  
______________________________________________________________________________________________________________
Sobota 26. marca  2016 BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA   Výnimočne na požiadanie
    Ranné chvály    9,00    
    Adorácia  pri Božom hrobe 10,00 – 20,15    
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu 19,00    
    OBRAD  BIELEJ  SOBOTY 19,15    
______________________________________________________________________________________________________________
Nedeľa 27. marca 2016 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    
      7,30 9,30 11,00     19,00 (letný čas)  
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu pred sv. omšami o 7,30 - 11,00  a 18,50
______________________________________________________________________________________________________________
Pondelok  28. marca 2016 VEĽKONOČNÝ PONDELOK    
      7,30 9,30 (nebude o 11,00)           19,00
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 19.00 pred sv. omšou
    (Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v týždni o 18.00 pred sv. omšou)

 

Hody 2015


Časopis Rebrík

O utečencoch


Púť TV LUX 2015

Program sv. omše o 11,00 na veľkonočnú nedeľu