Oznamy

Bohoslužby              Nedeľa  28. septembra 2014
         DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA
               V OBDOBÍ CEZ ROK
                                                      úmysly                 liturgický kalendár
   
Pondelok    29.9.2014   18,00     †  otec Michal, svokor Michal a kňaz Augustín Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, arch.
Utorok    30.9.2014   18,00     Poďakovanie za 50 r. života Jozefíny a silu i B.P. v chorobe Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Streda 1.10.2014   19,00    Za zdravie a B.P.pre Veroniku (20 r.) a za Michala a Dominika  Sv.Terézie zu Lisieux, učiteľky Cirkvi
Štvrtok
   
2.10.2014
   
  10,00 
18,00 
   sv. omša  pr e   m a m i č k y
   Poďakovanie za 20 r. spoloč. života (Martin a Andrea) 50 r.An.

             Sv. Anjelov strážcov
Piatok 3.10.2014   18,00     †  Juraj, Jolana a  Hedviga  
Sobota


  
4.10.2014


  
  07,30 
08,15 
10,00 
18,00 
   f a t i m s k á   p o b o ž n o s ť
   sv. omša
   p o k r s t í m e   j e d n o    d i e ť a
   †  rodičia Jozef a  Františka
             Sv. Františka z Assisi
             Panny Márie v sobotu
   
Nedeľa  5. OKTÓBRA  2014  V OBDOBÍ CEZ ROK
      07,30     Za Božiu ochranu pre Janku  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Alžbeta a manžel  
      19,00     †  Marián  (3. výročie)  
                   
Oznamy                  
1. Začína mariánsky mesiac október. Do programu zaraďujeme pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h a potom nasleduje sv. omša.
2. V stredu mládežnícka svätá omša o 19,00 hod. Srdečne pozývame všetky deti, mladých aj starších.
3.
 
V týždni je aj  I. piatok mesiaca. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou už od 17,00 hod. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
4. Tiež pozývame na fatimskú pobožnosť v sobotu o 7,30 h.
5.
 
Do 15. októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
6. Predkrstná náuka  rodičov, ktorí chcú pokrstiť dieťa  bude 1. októbra o 17,00 na farskom úrade.
   
Všimnite na výveske              

Na sobotu 4. októbra 2014 sú v pláne prednášky pána Gottfrieda Prennera o úcte Boha Otca na podklade posolstiev matke Eugénii Elisabeth Ravasiovej, ktorej vieryhodnosť dosvedčuje jej diecézny biskup z Grenoble, Mons. Alexander Caillot.

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský Vás pozýva v stredu 1. októbra 2014 o 20.00 hod. do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom metódou lectio divina v rámci cyklu „Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta".


V sobotu 4. 10. 2014 v Katedrále svätého Martina o 19.00 hod. zaznie chrámová hudba Ľubomíra Horňáka PROGLAS  SLOVANSKÁ ÓDA na slová Konštantína Filozofa a Daniela Heviera. Účinkujú Sisa Lelkes Sklovská, Dušan Jarjabek, Otokar Klein, The Hope Gospel singers - diriguje Iveta Weis Viskupov. Vstup volný.

 

oznamy

Bohoslužby                Nedeľa 21. septembra 2014
           DVADSIATAPIATA  NEDEĽA
             V CEZROČNOM OBDOBÍ
      úmysly                 liturgický kalendár
   
Pondelok 22.9.2014   18,00     †  Gabriela a rodina Za uzdravenie Lucinky   Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
Utorok    23.9.2014   18,00     †  manžel Jozef         Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Streda 24.9.2014   19,00     †  Štefan, Anna a rodina  
Štvrtok
   
25.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   sv.  om š a   p r e   m a m i č k y
   Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
 
Piatok 26.9.2014   19,00     Za zdravie a B.P. pre Máriu  Sv. Kozmu a Damiána,mučeníkov
Sobota
   
27.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   †  Mária a Marta

    Sv. Vincenta de Paul, kňaza
   
Nedeľa  28.  septembra  2014      DVADSIATAŠIESTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ
      07,30     †  Mária a Rudolf a rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Dušan  
      19,00     †  starí rodičia z obidvoch strán  
                   
Oznamy                  
1.
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku gynekológa MUDr. Marka D r á b a , PhD.  na tému: „Plánovanie rodičovstva - reálne možnosti." v pondelok 23. 6. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
2.
 
Do 15.októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
3. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
4. Deti cirkevnej ZŠ sv. Františka budú na budúcu nedeľu predávať pred našim kostolom medovníčky, aby tak pomohli deťom v Afrike. Tento projekt pomoci má názov Boj proti hladu a zastrešujú ho rehoľníčky sv. Vincenta, ktoré pracujú v misiách.
5. Predkrstná náuka rodičov je naplánovaná na 1. októbra o 17,00 na farskom úrade.
   
Všimnite na výveske              
● 
Na sobotu 4. októbra 2014 sú v pláne prednášky pána Gottfrieda Prennera o úcte Boha Otca na podklade posolstiev matke Eugénii Elisabeth Ravasiovej, ktorej vieryhodnosť  dosvedčuje jej diecézny biskup z Grenoble, Mons. Alexander Caillot.