oznamy

Bohoslužby                          Nedeľa  27. júla 2014
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  
                                              úmysly                          liturgický kalendár
   
Pondelok
   
28.7.2014
   
  19,00 
 
   Poďakovanie za dar života a B.P. pre Ivana, súrodencov 
   †  rodičia a starí rodičia
 
Utorok    29.7.2014   19,00     †  Margita a Ondrej                                Sv. Marty
Streda 30.7.2014   19,00     †  duchovný otec  Konrád                Bl. Zdenky, panny a mučenice
Štvrtok 31.7.2014   19,00     †  Mária  ( 9. výročie )                   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Piatok 1.8.2014   19,00     Za oslobodenie od ducha depresie  a strachu           Sv. Alfonza z Liguori, učiteľa Cirkvi
Sobota


   
2.8.2014


   
  07,30 
08,15 
09,00 
19,00 
   f a t i m s k á   p o b o ž n o s ť
   sv. omša
   p o k r s t í m e   j e d n o    d i e ť a
   †  Rudolf, Mária a ich rodičia
                 Sv. Petra Eymarda, kňaza

                     Panny Márie v sobotu 

 
   
Nedeľa  3. AUGUSTA  2014      OSEMNÁSTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia, brat, sestry  a svokrovci  
      09,30     Za farníkov  
      Sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi  !!!!!!  
      19,00     †  Za uzdravenie Lenky  
                   
Oznamy                  
1. Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych chrámoch získať úplné odpustky „Porciunkuly" Podmienkou je sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha).
2. V týždni je I. piatok mesiaca a fatimská sobota.
3. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou.
   
Všimnite na výveske              
TROJDNIE  s bl. sestrou Zdenkou v Pod. Biskupiciach v dňoch 28.-30. júla 2014 . Vedie žilinský sídelný biskup Tomáš GalisVstupné je dobrovoľné a všetci Ste vítaní.
 Aj tento rok sa uskutoční mládežnícky výtvarný tábor -  SALEZIÁNSKÝ PLENÉR. Bude v dňoch 10 .- 17. augusta   2014 v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici. Viac na plagáte na nástenke.

 

Oznamy

Bohoslužby                        Nedeľa  20. júla 2014
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      úmysly                      liturgický kalendár
   
Pondelok 21.7.2014   19,00     Za Božiu pomoc pre Máriu;  †  Alojz (nedožitá  80-ka)             Sv.Vavrinca z Brindisi, uč. Cirkvi
Utorok 22.7.2014   19,00     Za oslobodenie od ducha depresie a strachu                    Sv. Márie Magdalény
Streda    23.7.2014   19,00     †  Ján Ivan          Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky EU
Štvrtok
   
24.7.2014
   
  19,00 
 
   Za dar života a B.P. do ďalších rokov pre Paulu Máriu 
   †  matka  Mária
             Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza 
Piatok 25.7.2014   19,00     Za ochranu a B.P. pre Máriu                SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Sobota    26.7.2014   19,00     †  František a Anna        Sv. Joachyma a Anny, rodičov P.Márie
   
Nedeľa  27. júla 2014      SEDEMNÁSTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ 
      07,30     † Anna a Mária  
      09,30     Za veriacich  
      Sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi  !!!!!!  
      19,00      Za oslobodenie od ducha depresie a strachu  
                   
Oznamy                  
Ohlášky:

 
Ľubomír Wenzl syn Ľubomíra a  Dariny rod. Zermanovičovej  bývajúci na Matejkovej 16, rím. kat. a Ľudmila Rabatinová, dcéra  Filipa a Valérie rod. Dujčákovej, gr. kat., bývajúca v Sabinove , ul. Fraňa Kráľa 30, zamýšľajú prijať sviatosné manželstvo. Ak by niekto poznal zákonitú prekážku, prosíme o láskavé oznámenie na miestnom farskom úrade.
   
Všimnite na výveske              
TROJDNIE s bl. sestrou Zdenkou v Pod. Biskupiciach v dňoch 28. - 30. júla 2014 . Vedie žilinský sídelný biskup Tomáš Galis.
Aj tento rok sa uskutoční mládežnícky výtvarný tábor -  SALEZIÁNSKÝ PLENÉR. Bude v dňoch 10. - 17. augusta 2014 v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici. Viac na plagáte na nástenke.