oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 7. februára 2016
PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 8.2.2016   18,00     Prosba o pokoj v rodine a Božie požehnanie Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Utorok 9.2.2016   18,00     †  Valéria a Ján  
Streda 10.2.2016       POPOLCOVÁ STREDA   (PRÍSNY PÔST)  
      10,00 
18,00 
19,00 
   †  matka Mária Jasičová
   †  František, Gizela a Vincent
   †  Adriana
   
Štvrtok
   
11.2.2016
 
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   Za Božiu pomoc a dary Diucha Svätého pre syna Petra 
Prebl. Panny Márie Lurdskej
x
Piatok 12.2.2016   18,00     †  Vojtech  
Sobota 13.2.2016   18,00     †  Ľudovít, Alžbeta a Mária  
Nedeľa 14. februára 2016   PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia Ružena a Vít  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzku  
      18,00     Prosba za zadravie pre Oľgu  
                   
Oznamy       x          
1.
 
FAŠIANGOVÁ POKLONA pred Eucharistiou bude v pondelok a utorok od 17,30 - vyloženie SVIATOSTI, modlitba ruženca, požehnanie a sv. omša. Modlitba vynáhrady a odprosenia  za hriechy ľudí.
2. V utorok sa zase stretajú prvoprijímajúce deti pri sv. omši o 18,00 h; ak je možné za prítomnosti jedného z rodičov.
3.
 
 
 
 
 
V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu – čas kajúcnosti a pokánia. Prvý deň - POPOLCOVÁ STREDA - sa nesie v znamení abstinencie a prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí  zavŕšili 14. rok až do konca života.; Vlastný pôst, teda obmedzenie v jedle, zaväzuje od 18. do 60. roku života. Výchova mladej generácie v duchu Cirkvi odporúča, aby aj tí, na ktorých sa pôst nevzťahuje, pretože nie sú plnoletí, boli po príklade svojich rodičov vedení k pravému duchu pokánia. Na znak ochoty obrátenia srdca a vedomia vlastnej  pominuteľnosti si necháme poznačiť v tento deň čelá popolom. Sv. omše budú o 10,00 h 18,00 h a o 19,00 h. Pri každej   je značenie popolom.
4. Keďže je v týždni aj I. piatok mesiaca denne je možnosť prijať sviatosť pokánia. Spovedáme denne pred i cez sv. omšu.
5. ZBIERKA NA CHARITU - jarná - je na prvú pôstnu nedeľu 14. februára 2016. Vopred Pán Boh zaplať!!!
6.   V piatok 12. februára ráno o 7,10 sa uskutoční  sv. omša pre žiakov ZŠ A. Dubčeka s pridanou témou začínajúceho pôstu.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
Fašiangový koncert, ktorý pripravujeme na nedeľu 7. 2. o 19:00 (po večernej sv.omši). Účinkuje zbor M@gnificat, sólisti Eva Ginzeriova, sólistka SND a Miriam Garajová. Zaznie dielo Antónia Vivaldiho – GLORIA. Zbor bude doprevádzať komorný orchester zložený z popredných umelcov orchestra Slovenskej Filharmónie a SND.

 
 
Na pondelok 8. februára (ktorý je dňom liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity) pripadá "Medzinárodný deň   modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi". Slovenská katolícka charita pripravila modlitbové stretnutie so spevmi Taizé, ktoré sa uskutoční po svätej omši o 20.00 hod. v kapucínskom kostole v Bratislave. Pozývame Vás pripojiť sa k modlitbe za ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.
Na Popolcovú stredu bude svätá omša s biskupmi v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

 
 
Vo štvrtok 11. februára si budeme pripomínať Svetový deň chorých. Naši otcovia biskupi budú v tento deň sláviť svätú omšu za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o chorých starajú, v Kostole Milosrdných bratov v Bratislave o 18.00 hod.
V piatky pôstneho obdobia sa budú naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod.

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 31. januára 2016
ŠTVRTÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 1.2.2016   18,00     †  Emília (1. výročie)  
Utorok 2.2.2016   OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE  
      10,00 
12,30 
18,00 
   Poďakovanie za 65 rokov života a prosba o B.P. pre Ladislava a jeho rodinu
   p o h r e b  n á   ( †  Stanislav  V a j c í k)
   †  Mária, Rudolf a ich rodičia 
   
Streda
   
   
3.2.2016
 
 
  10,00 
19,00 
 
   na úmysel     +  svätoblažejské požehnanie
   Poďakovanie za 65 rokov Marty a prosba
   o dary Ducha Sv. a dar zdravia (potom GODZONE)
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 
 
Štvrtok
   
4.2.2016
 
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   Poďakovanie za 91 rokov matky Anny a prosba o ďalšiu pomoc
 
Piatok 5.2.2016   18,00     †  rodinu Sojkovú, Zemkovú a Ratkošovú  a prosba o B.P. pre ich rodiny   I. piatok mesiaca 
Sobota
    
    
6.2.2016
 
 
  07,30 
10,00
 
18,00 
   f a t i m sk á   p o b o ž n o s ť   (potom o 8,15 sv.omša)
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a

   †  Ružena, Jaroslava a rodičia
Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov
 
 
Nedeľa 7. februára 2016   PIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Karol  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Ján a Barbora  
      18,00     †  Vojtech a Ľudmila  
                   
Oznamy       x          
1.
 
V utorok  je sviatok Obetovania Pána - Hromnice. Hoci nie sú prikázaným sviatkom, prosím o účasť na sv. omši. Naši predkovia si veľmi uctili tento deň. Posviacka sviec bude pred každou sv. omšou. Nemali by chýbať ani prvoprijímajúce deti!!!
2. V stredu je sviatok sv. Blažeja, kedy je možné prijať tzv. "svätoblažejské požehnanie". Pridávame rannú sv. omšu o 10,00.
3.
 
Na stredu 3. februára je plánované stretnutie s rodičmi, ktorí  sa rozhodujú pokrstiť dieťa v blízkej budúcnosti. Predkrstná katechéza sa uskutoční na farskom úrade o 17,00 hodine.
4. Keďže je v týždni aj I. piatok mesiaca denne je možnosť prijať sviatosť pokánia. Spovedáme denne pred i cez sv. omšu.
5. V sobotu pozývame na pobožnosť "fatimskej soboty" po ktorej nasleduje sv. omša.
 6.  V sobotu 6. 2. 2016 sa opäť stretnú mladší ministranti o 17,00 v katechetickej miestnosti. 
                   
Pozrite si na výveske          
18. Dlhodielský ples  6. februára 2016 na ZŠ Majerníkova 60 od 19,00 h. Vstupenky  á 20 € zakúpiť v sakristii. Prosíme o ceny .

 
 
Fašiangový koncert, ktorý pripravujeme na nedeľu 7. 2. o 19:00 (po večernej sv.omši). Účinkuje zbor M@gnificat, sólisti Eva Ginzeriova, sólistka SND a Miriam Garajová. Zaznie dielo Antónia Vivaldiho – GLORIA. Zbor bude doprevádzať komorný orchester zložený z popredných umelcov orchestra Slovenskej Filharmónie a SND.
Pozvánka na Európsky kongres o Božom milosrdenstve - registrácia.

 
 
 
Sviatok Obetovania Pána je v Cirkvi Dňom zasväteného života. V utorok 2. februára 2016 sa pri svätej omši o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave stretnú naši otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko so zasvätenými mužmi a ženami, ktorí žijú na území Bratislavskej arcidiecézy. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť, ktorou sa zároveň zakončí Rok zasväteného života.

 
 
V júli tohto roka sa v poľskom Krakove budú konať Svetové dni mládeže. Z organizačných dôvodov odporúčame mladým prihlásiť sa čím skôr a najlepšie na celý program vrátane tzv. dní v diecéze, počas ktorých naši mladí budú môcť prežiť krásny čas v diecéze Gliwice. Bližšie informácie a registračný formulár sú na stránke www.mladezba.sk.

 
 
V stredu 3. februára 2016 sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 20.00 hod. uskutoční modlitbové stretnutie v cykle Ježiš sa predstavuje. Spolu s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským Vás pozývame uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia "Ja som brána k ovciam".