oznamy

Bohoslužby                Nedeľa 21. septembra 2014
           DVADSIATAPIATA  NEDEĽA
             V CEZROČNOM OBDOBÍ
      úmysly                 liturgický kalendár
   
Pondelok 22.9.2014   18,00     †  Gabriela a rodina Za uzdravenie Lucinky   Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
Utorok    23.9.2014   18,00     †  manžel Jozef         Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Streda 24.9.2014   19,00     †  Štefan, Anna a rodina  
Štvrtok
   
25.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   sv.  om š a   p r e   m a m i č k y
   Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
 
Piatok 26.9.2014   19,00     Za zdravie a B.P. pre Máriu  Sv. Kozmu a Damiána,mučeníkov
Sobota
   
27.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   †  Mária a Marta

    Sv. Vincenta de Paul, kňaza
   
Nedeľa  28.  septembra  2014      DVADSIATAŠIESTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ
      07,30     †  Mária a Rudolf a rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Dušan  
      19,00     †  starí rodičia z obidvoch strán  
                   
Oznamy                  
1.
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku gynekológa MUDr. Marka D r á b a , PhD.  na tému: „Plánovanie rodičovstva - reálne možnosti." v pondelok 23. 6. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
2.
 
Do 15.októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
3. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
4. Deti cirkevnej ZŠ sv. Františka budú na budúcu nedeľu predávať pred našim kostolom medovníčky, aby tak pomohli deťom v Afrike. Tento projekt pomoci má názov Boj proti hladu a zastrešujú ho rehoľníčky sv. Vincenta, ktoré pracujú v misiách.
5. Predkrstná náuka rodičov je naplánovaná na 1. októbra o 17,00 na farskom úrade.
   
Všimnite na výveske              
● 
Na sobotu 4. októbra 2014 sú v pláne prednášky pána Gottfrieda Prennera o úcte Boha Otca na podklade posolstiev matke Eugénii Elisabeth Ravasiovej, ktorej vieryhodnosť  dosvedčuje jej diecézny biskup z Grenoble, Mons. Alexander Caillot.

 

Oznamy

 

 

Bohoslužby

              Nedeľa 14. septembra 2014
         DVADSIATAŠTVRÁ  NEDEĽA -
             - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
     

                                     úmysly

               liturgický kalendár

   
Pondelok 15.9.2014   SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ  PANNY  MÁRIE  -  PATRÓNKY  NÁŠHO  NÁRODA  
      07,30 
18,00 
   Za farníkov
   Za uzdravenie Lucinky
 
Utorok    16.9.2014   18,00     Za uzdravenei a B.P. pre mamu   Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Streda 17.9.2014   19,00    †  Marek a Matúš (skauti) Sv. Roberta Belarmína, bisk, uč. Cirkvi
Štvrtok
   
18.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   sv.  om š a   p r e   m a m i č k y
   Poďakovanie za uzdravenie a prosba o ochranu i naďalej
 
Piatok 19.9.2014   19,00     †  Emília, Rafael a ich rodičia a súrodenci     Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sobota
   
20.9.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v.  o m š a   a   k r s t   d e t í
   †  Emília

  Sv. Ondreja a spol. korej. mučenikov
   
Nedeľa  21.  septembra  2014      DVADSIATAPIATA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ – POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
      07,30     †  Viliam a jeho manželka Jolana  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za dar života a zdravie a B.P. pre Eduarda  
      19,00     Za zdravie a B.P. pre Máriu a Ľuboša  
                   
Oznamy                  
1.


 
Zajtra v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sa koná v Šaštíne celonárodná púť. Hlavným celebrantom sv. omše o 10.30 bude kardinál Jozef Tomko. Pozývame Vás putovať do Šaštína a zveriť seba, naše rodiny i celú našu vlasť pod ochranu našej Patrónky – Sedembolestnej Panny Márie. Tí, ktorí nemôžu ísť do Šaštína, predovšetkým starší a chorí bratia a sestry, môžu sledovať sv. omšu v priamom prenose verejnoprávnej televízie i katolíckej Televízie LUX a tak sa duchovne spojiť s pútnikmi v Šaštíne.
2. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
   
Všimnite na výveske              
● 
Na sobotu 4. októbra 2014 sú v pláne prednášky pána Gottfrieda Prennera o úcte Boha Otca na podklade posolstiev matke Eugénii Elisabeth Ravasiovej, ktorej vieryhodnosť  dosvedčuje jej diecézny biskup z Grenoble, Mons. Alexander Caillot.