oznamy

Bohoslužby      Nedeľa 20. apríla 2014
VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA 
      úmysly    liturgický kalendár
   
Pondelok 21.4.2014   VEĽKONOČNÝ PONDELOK    
      07,30 
09,30 
 
19,00
   †  Rafael, Emília a ich rodičia
    Za farníkov
   o 11,00 sa sv. omša neslávi !!!!
   Na úmysel
 
Utorok 22.4.2014   18,00     Poďakovanie za 25 rokov manželstva    
Streda 23.4.2014   18,00     †  Emília a Vojtech      
Štvrtok
   
24.4.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y 
   †  Júlis a jeho rodičia
 
Piatok 25.4.2014   18,00     †  Mária, Alojz a Mária    
Sobota
   
26.3.2014
   
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   d v e   d e t i
   †  rodičia František a Mária
 
   
Nedeľa 27.  apríla 2014            DRUHÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA 
      07,30    †  Viliam (2. výročie)  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    †  Dušan  
      19,00    †  Kamila a Jakub  
                   
Oznamy                  
1. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku na Veľkonočnú nedeľu po rannej sv. omši o 7,30.
2. V  pondelok, keďže je sviatočný deň a deň rodinných návštev a po skúsenosti z minulých rokov, vypúšťame sv. omšu o 11, 00 h. Večerná sv. omša bude ako v nedeľu o 19,00 hod.
3. Farská ofera - zbierka je na obidva veľkonočné sviatky. Vopred srdečná vďaka a úprimné Pán Boh zaplať!
4. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich detí v utorok večer o 18,00 h pri sv. omšiach. 
5. V sobotu 6. apríla bude v našom kostole o 10,00  krst dvoch malých detičiek.
6. Po celý týždeň Veľkonočnej oktávy sa modlíme pred sv. omšou Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu.

 

Oznamy

Bohoslužby                        Nedeľa 13. apríla 2014
                       KVETNÁ  NEDEĽA
                                                    úmysly                       liturgický kalendár
   
Pondelok 14.4.2014   18,00     †  Malvína a Ladislav; za odpustenie hriechov  
Utorok 15.4.2014   18,00     †  Helena  
Streda 16.4.2014   19,00    †  Štefan (7. výročie); Poďakovanie za 20 r. manželstva (Mária a Tony)    
Štvrtok 17.4.2014   ZELENÝ  ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE       
      18,00     OBRADY    Za všetkých farníkov     Adorácia pri Božom hrobe do 21,30    
Piatok 18.4.2014   VEĽKÝ  PIATOK - SLÁVNOSŤ  UTRPENIA  A SMRTI  PÁNA        prísny pôst    
      07,30 
15,45 
16,00 
   Ranné chvály + Čítania  + Krížová cesta
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY                                           Adorácia pri Božom hrobe do 21,00
 
Sobota 19.4.2014   BIELA  SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA    
      09,00 
20,15 
20,30 
   Ranné chvály + Čítania                     Adorácia pri Božom hrobe do 20,15
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY         Za farníkov    a    za † kňazov
   
Nedeľa 20.  apríla 2014            VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
      07,30    Za zdravie a Božiu pomoc  pre syna Dušana; za uzdravenie vnúčika Tomáška  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    †  Rudolf, Mária a ic hrodičia  
      19,00    †  Ján  
                   
Oznamy                  
1. Dnes spoločná sv. spoveď za prítomnosti viacerých kňazov od 15,00 h. V pondelok, utorok, stredu budem spovedať od 16,00 pred sv. omšou. Cez Triduum výnimočne na požiadanie.
2. Missa Chrismatis bude slávená v katedrále sv. Martina vo štvrtok  o 9,30 h.
3. Na Veľký piatok prísny pôst. Začíname o 7,30 s Rannými chválami a bohoslužbou Čítaní. Po nich asi o 8,00 bude pobožnosť Krížovej cesty. Večer pred obradmi začíname Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 15,45.
4. Na Bielu sobotu ráno začneme s Rannými chválami a Čítaniami o 9,00 h. Zachovajte požehnaný zvyk návštevy Božieho hrobu aj s deťmi v priebehu dňa.
5. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku na veľkonočnú nedeľu po  rannej sv. omši o 7,30.
6. Farská ofera - zbierka je na obidva sviatočné dni. Vopred srdečná vďaka  a úprimné Pán Boh zaplať!
7. Na veľkonočný pondelok  budú sv. omše o 7,30 ,  9,30  a večer  o 19,00.  Nebude sv. omša o 11,00  hodine. Prosím informujte sa navzájom o tejto zmene.
8 V stredu 16. 4. – upratovanie kostola od 15,00 hod. Prosíme zvlásť mladších farníkov.
  Prosím o živú účasť na krásnych obradoch svätého Trojdnia!
  Zachovajte  si čisté srdcia, aby ste po celý čas mohli prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu a prežiť tieto dni v Božej milosti!
   
Všimnite na nástenke              
Dnes na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa od 9,00 h na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude konať stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný a bezplatný. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom, agapé, hudobný program a tiež krížová cesta ulicami mesta.
Tak isto dnes na Kvetnú nedeľu  sa tiež koná verejné zhromaždenie Bratislava  za život. Uskutoční sa v rámci kampane ku Dňu počatého dieťaťa a jeho cieľom je poukázať na dôstojnosť a potrebu ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, ako aj na potrebu ochrany rodiny a pomoci tehotným ženám. Odporúčame podporiť toto dôležité podujatie svojou účasťou.
Nové číslo časopisu našich seminaristov AD SUM.
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednáškua svedectvomanželov Gabrielu a Antona Ďuratných na tému: „ Aj naše manželstvo prešlo krízou". Stretnutie sa uskutoční  v pondelok 14.04.2014  o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, tentokrát na tému daňové poplatky. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
V piatok o 20.00 hod. bude v Katedrále pobožnosť krížovej cesty biskupom.