Oznamy

Bohoslužby                        Nedeľa 13. apríla 2014
                       KVETNÁ  NEDEĽA
                                                    úmysly                       liturgický kalendár
   
Pondelok 14.4.2014   18,00     †  Malvína a Ladislav; za odpustenie hriechov  
Utorok 15.4.2014   18,00     †  Helena  
Streda 16.4.2014   19,00    †  Štefan (7. výročie); Poďakovanie za 20 r. manželstva (Mária a Tony)    
Štvrtok 17.4.2014   ZELENÝ  ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE       
      18,00     OBRADY    Za všetkých farníkov     Adorácia pri Božom hrobe do 21,30    
Piatok 18.4.2014   VEĽKÝ  PIATOK - SLÁVNOSŤ  UTRPENIA  A SMRTI  PÁNA        prísny pôst    
      07,30 
15,45 
16,00 
   Ranné chvály + Čítania  + Krížová cesta
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY                                           Adorácia pri Božom hrobe do 21,00
 
Sobota 19.4.2014   BIELA  SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA    
      09,00 
20,15 
20,30 
   Ranné chvály + Čítania                     Adorácia pri Božom hrobe do 20,15
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY         Za farníkov    a    za † kňazov
   
Nedeľa 20.  apríla 2014            VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
      7,30    Za zdravie a Božiu pomoc  pre syna Dušana; za uzdravenie vnúčika Tomáška  
      9,30    Za farníkov  
      11,00    †  Rudolf, Mária a ic hrodičia  
      19,00    †  Ján  
                   
Oznamy                  
1. Dnes spoločná sv. spoveď za prítomnosti viacerých kňazov od 15,00 h. V pondelok, utorok, stredu budem spovedať od 16,00 pred sv. omšou. Cez Triduum výnimočne na požiadanie.
2. Missa Chrismatis bude slávená v katedrále sv. Martina vo štvrtok  o 9,30 h.
3. Na Veľký piatok prísny pôst. Začíname o 7,30 s Rannými chválami a bohoslužbou Čítaní. Po nich asi o 8,00 bude pobožnosť Krížovej cesty. Večer pred obradmi začíname Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 15,45.
4. Na Bielu sobotu ráno začneme s Rannými chválami a Čítaniami o 9,00 h. Zachovajte požehnaný zvyk návštevy Božieho hrobu aj s deťmi v priebehu dňa.
5. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku na veľkonočnú nedeľu po  rannej sv. omši o 7,30.
6. Farská ofera - zbierka je na obidva sviatočné dni. Vopred srdečná vďaka  a úprimné Pán Boh zaplať!
7. Na veľkonočný pondelok  budú sv. omše o 7,30 ,  9,30  a večer  o 19,00.  Nebude sv. omša o 11,00  hodine. Prosím informujte sa navzájom o tejto zmene.
8 V stredu 16. 4. – upratovanie kostola od 15,00 hod. Prosíme zvlásť mladších farníkov.
  Prosím o živú účasť na krásnych obradoch svätého Trojdnia!
  Zachovajte  si čisté srdcia, aby ste po celý čas mohli prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu a prežiť tieto dni v Božej milosti!
   
Všimnite na nástenke              
Dnes na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa od 9,00 h na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude konať stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný a bezplatný. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom, agapé, hudobný program a tiež krížová cesta ulicami mesta.
Tak isto dnes na Kvetnú nedeľu  sa tiež koná verejné zhromaždenie Bratislava  za život. Uskutoční sa v rámci kampane ku Dňu počatého dieťaťa a jeho cieľom je poukázať na dôstojnosť a potrebu ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, ako aj na potrebu ochrany rodiny a pomoci tehotným ženám. Odporúčame podporiť toto dôležité podujatie svojou účasťou.
Nové číslo časopisu našich seminaristov AD SUM.
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednáškua svedectvomanželov Gabrielu a Antona Ďuratných na tému: „ Aj naše manželstvo prešlo krízou". Stretnutie sa uskutoční  v pondelok 14.04.2014  o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, tentokrát na tému daňové poplatky. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
V piatok o 20.00 hod. bude v Katedrále pobožnosť krížovej cesty biskupom.

 

oznamy

 

Bohoslužby       Nedeľa 6. apríla 2014
PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA
                                                     úmysly      liturgický kalendár
   
Pondelok 6.4.2014   18,00     Za Božiu pomoc pre kňazov Ľudovíta a Jozefa   
Utorok 7.4.2014   18,00     Za oslobodenie rodiny a pút každého zla  
Streda 8.4.2014   19,00     †  otec Július  
Štvrtok 
9.4.2014   
  09,30 
10,00 
18,00 

19,00
   duchovná obnova pre mamičky (vedie P. Thiemo Klein, LC)
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y
   Za Božiu pomoc a ochranu pre dcéru, syna a ich rodiny;
   Poďakovanie za dar života (70 r. Anička ) za rodičov, manžela, za ich lásku a starostlivosť
   duchovná obnova pre mužov + sviatosť zmierenia +  sv. omša (vedie vdp. Ján  B u c )
 
Piatok 10.4.2014   18,00     Za zdravie a  B.P. pre duchovného otca Mariána  
Sobota
   
11.4.2014
   
   
198,00 
   15,00  –  18,00     spoločná svätá spoveď
   †  Viktor a rodičia
 
   
Nedeľa  12. 4. 2014               KVETNÁ  NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 
      07,30     †  sestra Anna a rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00    †  Jozef Čáky  
           15,00  -  18,00    spoločná svätá spoveď  
      19,00     Za milosť Božiu a dary Ducha Svätého pre synov Juraja a Michala a brata Jozefa  
                   
Oznamy                  
1. Poďakovanie za dobročinné podujatie „Podeľme sa!" 1737,49 Eur bolo odoslaných na patričné konto.
2. Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
3. Sviatosť pokánia možno prijať každý deň. Spovedáme pred sv. omšou, ale i počas sv. omše.
4. Na budúcu nedeľu priniesť si bahniatka -  žehnanie ratolestí.
5. Veľké upratovanie v stredu 16.04.2014 od 15,00 hodiny. Prosíme zvlášť mladých ľudí.
   
Všimnite na výveske              
Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave – Starom meste celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom
Tú istú nedeľu sa tiež bude konať verejné zhromaždenie Bratislava za život. Uskutoční sa v rámci kampane ku Dňu počatého dieťaťa a jeho cieľom je poukázať na dôstojnosť a potrebu ochrany ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, ako aj na potrebu ochrany rodiny a pomoci tehotným ženám. Odporúčame podporiť toto dôležité podujatie svojou účasťou.