Oznamy

Bohoslužby            Nedeľa  24. mája 2015
  NEDEĽA  ZOSLANIA  DUCHA
                  SVÄTÉHO
                                         úmysly             liturgický kalendár
   
Pondelok
   
25.5.2015
 
  18,00 
 
   Poďakovnie za 25 rokov života
   a prosba o Božiu pomoc pre Tomáša
        Sv. Gregora VII., pápeža
 
Utorok 26.5.2015   18,00     †  Ján         Sv. Filipa Nerriho, kňaza
Streda 27.5.2015  
19,00
   †  rodina z obidvoch strán Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
Štvrtok 28.5.2015        PÁNA  JEŽIŠA  KRISTA  NAJVYŠŠIEHO  A  VEČNÉHO  KŇAZA  
      10,00 
18,00 
   †  Anna, František, Ondrej a ostatná rodina
   Poďakovanie za dar života  a prosba za Moniku                 
 
Piatok 29.5.2015   18,00     †  Magda, Mária, Jozef a Tibor
Sobota 30.5.2015   18,00     Za Božiu pomoc na ceste životom pre Pavla           Panny Márie v sobotu
   
Nedeľa  31. mája  2015   NEDEĽA  NAJSVATEJŠEJ  TROJICE
      07,30    Za zdravie Marty, za duchovné a telesné uzdravenie jej rodičov, vnúčat a syna  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    †  Mária a Jozef   
      19,00    †  Jozef, Aurélia a Anna   
                   
Oznamy                  
1.
 
Vaše milodary na zbierku na katolícke masmédiá v sume 701,61 EUR sme odoslali na patričné konto. Všetkým dobrodincom vrúcne Pán Boh odplať! (Vlani  413, predvlani 817 Eur).
2.
 
Aj tento rok organizuje mládež na Dlhých dieloch prímestský tábor pre deti od 6 - 13 rokov. Tábor sa uskutočníť v termíne od 27. do 30. júla. Cena je 40 Eur, v ktorých je zahrnutá strava a tiež celodenný výlet. Viac informácií nájdete na výveske.
3.
 
 
 
 
V tomto týždni od 23. do 31. mája 2015 sa koná celoslovenské podujatie T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria svoje srdce Božím túžbam. Do akcie sa dá zapojiť osobnou modlitbou, pripravením modlitbového stretnutia (adorácia, spoločný ruženec, chvály...), prípadne inými vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie zjednotenia v modlitbe organizátori pozývajú zapísať aktivity na stránke www.t3m.sk, kde sú uvedené aj bližšie informácie.
   
Pozrite si na výveske          

 
Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.
Hudobný festival LUMEN (už 23. ročník) s bohatým duchovným programom v Trnava v dňoch  5 .- 6. júna 2015.

 
 
 
Farská komunita Naim pozýva na víkendovú duchovnú obnovu pre RODINY a MLÁDEŽ v termíne 29. - 31. mája v Rodinkove v Belušských Salatinách. Program bude spojený so súťažami pre deti v rámci MDD. Mládež bude mať osobitný program. Prihlasovanie podľa informácií z plagátika na nástenke.    ♣   Cez víkend 12. - 14. júna bude na tom istom mieste identická duchovná obnova.

 
Ohlášky: Matej Chorváth, evanjelik a Mária Drusková, rím. - katolíčka, bývajúca v našej farnosti, chcú prijať sviatosť manželstva. 

 
Ohlášky Matej Marián Szulc z Katowicz a Anita Stanislava Mankovska z Ustrzyk Dolnych, obidvaja rím, - katlíci,  žijúci v našej farnosti chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech nám to láskavo oznámi.

 
 
 
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá učiteľov 2. stupňa základnej školy a  gymnázia s aprobáciou anglický jazyk, matematika, fyzika, informatika, dejepis, občianska náuka vychovávateľku do ŠKD s nástupom od septembra 2015. Máte príležitosť získať prácu v komunitnej škole s rodinnou atmosférou a v nadštandardnom prostredí. Viac o škole sa dozviete na stránke www.svfrantisek.sk.

 

oznamy

Bohoslužby                   Nedeľa 17. mája  2015
           7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                               úmysly                 liturgický kalendár
   
Pondelok 18.5.2015   18,00     Poďakovanie za 65 rokov života (Anton a Klaudia)          Jána I., pápeža a mučeníka
Utorok 19.5.2015   18,00     Prosba o B.P. a oheň Ducha pre synov Petra, Ondreja a Jakuba  
Streda 20.5.2015   19,00    †  Ján, Margita, Pavol, Božena, Anna a Karol      Sv. Bernardína Sienského, kňaza
Štvrtok
   x
21.5.2015
   x
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y
   Prosba za obrátenie a dar viery pre Luciu
   Sv. Krištofa Magallanessa, mučeníka
  
Piatok 22.5.2015   18,00     Za dar  zdravia pre Veroniku a rodičov          Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky
Sobota
   x
23.5.2015
   x
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e    j e d n o    d i e ťa
   †  Elena
 
Vigília slávnosti zoslania Ducha Svätého
   
Nedeľa  24.  mája  2015      NEDEĽA  ZOSLANIA  DUCHA  SVATÉHO
      07,30     †  kňaz  Andrej (4. výr.) a Alžbeta  (89)  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre Petra, Denisu, Karin a Jakuba  
      19,00     †  rodičia Mária a Alojz  
                   
Oznamy                  
1. Túto nedeľu je obvyklá zbierka na katolícke masmédiá. Srdečná vďaka a „Pán Boh zaplať!" za Vaše milodary. 
2. Pokračujeme v modlitbe Deviatnika k Duchu Svätému a v pobožnosti k Panne Márii. Denne pred sv. omšou.
3.
 
Aj tento rok organizuje mládež na Dlhých dieloch prímestský tábor pre deti od 6 - 13 rokov. Tábor sa uskutoční v termíne od 27. do 30.júla. Cena je 40 Eur, v ktorých je zahrnutá  strava a tiež celodenný výlet. Viac informácií nájdete na výveske.
4.
 
Letné kántrové dni sú budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
   
Všimnite si na výveske            
Pozvanie na program ku DŇU RODINY v nedeľu 17. mája od 15,00 do Medickej záhrady v Bratislave.
Hudobný festival LUMEN (už 23. ročník) s bohatým duchovným programom v Trnava v dňoch 5 .- 6. júna 2015.
V sobotu 9. mája bude v Šaštíne púť miništrantov. Podrobné informácie o programe sú na plagáte.
Ohlášky: Matej Chorváth, evanjelik a Mária Drusková, rím.- katolíčka, bývajúca v našej farnosti, chcú prijať sviatosť manželstva.

 
 
 
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá učiteľov 2. stupňa základnej školy a gymnázia s aprobáciou anglický jazyk, matematika, fyzika, informatika, dejepis, občianska náuka, vychovávateľku do ŠKD s nástupom od septembra 2015. Máte príležitosť získať prácu v komunitnej škole s rodinnou atmosférou a v nadštandardnom prostredí. Viac o škole sa dozviete na stránke www.svfrantisek.sk