oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 4. októbra  2015
DVADSIATASIEDMA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 5.10.2015   18,00     †  Jozef (10. výročie) Sv. Bruna, kňaza
Utorok 6.10.2015   18,00     Poďakovanie za 18 r. syna Petraa prosba za Božiu pomoc  
Streda
   
7.10.2015
 
  19,00 
 
   Prosba za Petra, Milenu, Katarínu, Lýdiu, Jána a Martinu
   a  za pokoj v rodinách 

Ružencovej Panny Márie 
Štvrtok
  
8.10.2015
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  Emília
 
Piatok 9.10.2015   18,00     †  Kornelia a Jozef  a ich rodičia Sv. Dionýza a spol., mučeníkov 
Sobota
    
10.10.2015
 
  10,00 
18,00 
   P o k r s t í m e   d i e ť a
   †  Michal 
 
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 11. októbra  2015   DVADSIATAÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Vít a manželka Ružena  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Michal (pohrebná)  
      19,00     †  Dušan  
                   
Oznamy                  
1.
 
Začali sme mariánsky mesiac október. Do programu zaraďujeme pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých.
2.

 
Do 15.októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy  je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
          ► Pravidelné stretnutia s deťmi pri sv. omši v utorok začíname už tento týždeň 6.10.2015 o 18,30 (po sv. ruženci).
3. Predkrstná náuka rodičov, ktorí chcú pokrstiť dieťa bude 7. októbra o 17,00 na farskom úrade.
4. Biblický kurz u minoritov v Karlovej Vsi po celý nastávajúci školský rok. Vždy v nedeľu o 16,00
5.
V pondelok 5. októbra sa uskutoční  stretnutie kňazov nášho dekanátu. Rekolekcia sa koná v Karlovej Vsi a začína sa sv. omšou o 8,00. Prosíme o podporu v modlitbách.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa na pôde Bohosloveckej fakulty v Bratislave o 18.30 hod. uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie. Encykliku predstavia odborníci z oblasti biblickej a morálnej teológie, ekológie i z pohľadu prekladateľa.

 
 
 
Dňa 7.10.2015 o 19.00 sa v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi uskutoční benefičný koncert pod názvom „obnovme náš dvor" na podporu prebudovania školského areálu Spojenej školy sv. Františka. Na koncerte vystúpia: Mária Čírová, Janais, Mária Podhradská, zbor Magis, Experiment 3G a školský zbor Ticho pod vedením p. uč. Szalayovej. Všetkých srdečne pozývame.

 
 
V stredu 7. októbra 2015 sa bude v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. konať modlitbové stretnutie v rámci cyklu Ježiš sa predstavuje o jedinečných obrazoch, ktoré používa Ježiš Kristus o sebe v Jánovom evanjeliu. Stretnutie na tému Ja som chlieb života bude viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko (z dôvodu účasti otca arcibiskupa na synode).

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa  27. septembra  2015
DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 28.9.2015   18,00     Za uzdravenie a B.P. pre babku Annu a rodinné vťahy Sv. Václava, mučeníka
Utorok 29.9.2015   18,00     †  starí rodičia z obidvoch strán; kňaz Augustín Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
Streda 30.9.2015   19,00     †  rodičia Tomáš a Františka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Štvrtok
   
1.10.2015
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   Prosba za Božiu pomoc pre syna Petra
Sv.Terézie zu Lisieux, učiteľky Cirkvi
 
Piatok
     
   
2.10.2015
 
 
  07,10 
18,00 
x
   s v . om š a   p r e   ž i a k o v   Z Š    A. Dubčeka
   Poďakovanie za 21 r. Veroniky a prosba za Božiu pomoc
   pre Michala a Dominika
 
Sv. Anjelov strážcov
   
Sobota
    
3.10.2015
 
  07,30 
18,00 
   f a t i m s k á   p o b o ž n o s ť            (potom sv. omša)
   †  Janka
 
Panny Márie v sobotu

 
Nedeľa 4. októbra  2015   DVADSIATASIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  otec Tibor a jeho rodina  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Manžel Jakub, rodičia, súrodenci a svokrovci  
      19,00     †  Vladimír a Zuzana  
                   
Oznamy                  
1. Začína  mariánsky mesiac október. Do programu zaraďujeme pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h a potom nasleduje sv. omša.
2. V stredu mládežnícka svätá omša o 19,00 hod. Srdečne pozývame všetky deti, mladých aj starších.
3.
 
V týždni je aj I. piatok mesiaca. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou už od 17,00 hod. Využite túto možnosť zvlášť študenti a mládež.
4. Tiež pozývame na fatimskú pobožnosť v sobotu o 7,30 h.
5.
 
Do 15.októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy  je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
6. Predkrstná náuka rodičov, ktorí chcú pokrstiť dieťa bude 7. októbra o 17,00 na farskom úrade.
7.
 
 
V nedeľu (27.9. 2015) sa uskutoční už tradičná zbierka s názvom Boj proti hladu.
Zbierka je určená na pomoc misiám pre chudobných na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul. Po sv. omši bude možnosť zakúpiť si medovníkové srdiečka, ktoré napiekli deti s mamičkami zo Spojenej školy sv. Františka. Pán Boh zaplať za každý príspevok.
8. Biblický kurz u minoritov v Karlovej Vsi po celý nastávajúci školský rok. Vždy v nedeľu o 16,00.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku ThDr. Juraja Sedláčka na tému: „ Čo všetko zanecháva vplyv otca na syna" v pondelok 28.09.2015   o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 
 
 
Dňa 7.10.2015 o 19.00 sa v kostole sv. Františka v Karlovej Vsi uskutoční benefičný koncert pod názvom „obnovme náš dvor" na podporu prebudovania školského areálu Spojenej školy sv. Františka. Na koncerte vystúpia: Mária Čírová, Janais, Mária Podhradská, zbor Magis, Experiment 3G a školský zbor Ticho pod vedením p. uč. Szalayovej. Všetkých srdečne pozývame.

 
 
 
 
 
Pred týždňom sa v Bratislave uskutočnil 2. Národný pochod za život, ktorý dosiahol veľký úspech. Podľa odhadov sa na ňom zúčastnilo 70 až 85 tisíc ľudí. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský aj touto cestou zo srdca ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu Pochodu za život - obetavou organizačnou, propagačnou, dobrovoľníckou službou, modlitbami či finančnou podporou. Veľké poďakovanie patrí každému, kto sa rozhodol prísť na Pochod za život a svojou účasťou poskytol krásne svedectvo úcty voči Božiemu daru života. Pochod za život znamená pre nás veľké posilnenie vo viere, aby sme aj naďalej mali duchovnú silu prinášať do našej spoločnosti radosť zo života.